Chicago Short Sale Po Polsku, Polski Agent, Kupno Domu, Sprzedaż domu, Pożyczki na Nieruchomości.

 For Spanish click Here
Chicago Nieruchomosciami

Największe poza Polską skupisko Polaków i ludności pochodzenia polskiego (ponad 1,3 mln osób polskiego pochodzenia, w tym około 250 tys. mówiących na co dzień po polsku). Są w Chicago trzy głównie polskie dzielnice, z których najbardziej znana jest Polish Village. Do lat 80. XX wieku spora część Polaków w Chicago mieszkała w dzielnicy Polish Village, potocznie – od parafii i kościoła św. Jacka – nazywanej Jackowem. W następnych latach, pod naciskiem przesuwających się na północny zachód imigrantów latynoskich, Polacy zaczęli przemieszczać się – wzdłuż ulic Belmont Avenue, Irving Park Road, Milwaukee Avenue i Central Avenue na północ i na zachód; coraz większa ich liczba zamieszkuje bliższe i dalsze przedmieścia.

Chicago to wielkie centrum zorganizowanej Polonii. Siedziba władz centralnych Kongresu Polonii Amerykańskiej (ang. Polish American Congress – PAC), Związku Narodowego Polskiego (ang. Polish National Alliance – PNA), Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ang. Polish Roman-Catholic Union – PRCU), Związku Polek w Ameryce (ang. Polish Women's Alliance of America – PWAA), Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ang. Polish Highlanders Alliance of North America – PHAA) i wielu innych organizacji.

PNA jest właścicielem stacji radiowej WPNA 1490 oraz wydawcą gazety codziennej "Dziennik Związkowy" (Polish Daily News) założonej w roku 1908. Najstarszym polskim zabytkiem jest kościół św. Stanisława Kostki zbudowany ok. 1870, a przy Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim mieści się bogate w zbiory Muzeum Polskie w Ameryce.

Do dzisiejszego dnia Chicago jest powszechnie uznawane za wielki ośrodek Polonii amerykańskiej. W Almanachu Polityki Amerykańskiej (ang. Almanac of American Politics) z roku 2004 napisano, że "Nawet dziś, w dzielnicy Archer Heights, ledwo można przejść jeden blok bez usłyszenia języka polskiego" (Archer Heights to dzielnica położona na południowym zachodzie miasta wzdłuż ulicy Archer Avenue, zamieszkana w większości przez imigrantów z Podhala; przy Archer Avenue mieści się Dom Podhalan. Polacy są najliczniejszą grupą narodowościową wśród właścicieli nieruchomości w Chicago
Nieruchomości gruntowe ChicagoVentadeCasas.com

Podstawowym rodzajem nieruchomości są nieruchomości gruntowe, którymi są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Znajdujące się na nich i trwale z nimi związane budynki, inne urządzenia i rośliny, jak również prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Mogą być przedmiotem odrębnej własności jako nieruchomości lokalowe. Paremia łac. superficies solo cedit oznacza jedynie, iż w razie sporu domniemywa się, iż budynek posadowiony przez osobę nie będącą właścicielem na cudzym gruncie należy do właściciela gruntu.

Od zasady tej istnieją wyjątki. Jako osobne od gruntu nieruchomości mogą zostać wyodrębnione budynki (nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków (lokale - nieruchomość lokalowa) - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wtedy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z nieruchomościami budynkowymi i lokalowymi jest związana przymusowa współwłasność nieruchomości gruntowej, na której są posadowione właściwe budynki. W Polsce występują jedynie wyżej opisane nieruchomości.

Szczególnym rodzajem nieruchomości gruntowej jest nieruchomość rolna. Kodeks cywilny definiuje pojęcie "nieruchomości rolnej", ale w tym przypadku mamy do czynienia z sposobem użytkowania nieruchomości a nie jej rodzajem. Innymi słowy to nie rodzaj nieruchomości decyduje o zakwalifikowaniu jej do nieruchomości rolnej ale sposób jej użytkowania - "które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności rolnej...". W polskim prawie istnieje kilka definicji nieruchomości rolnych. Najszerzej wykorzystywana jest definicja zawarta w ustawie "O podatku rolnym". Również i pojęcie gospodarstwa rolnego jest definiowane w k.c i w ustawie po podatku rolnym w sposób różny.

Nieruchomość jako taka jest pojęciem szerokim i trudnym do zdefiniowania, stąd takie rozbieżności. Ponieważ w owych aktach definicję określają pewne kryteria, które muszą być spełnione, by mówić o takim lub innym rodzaju nieruchomości i owe kryteria nieco się zmieniają w zależności od tego do czego służy dana definicja.

Nieruchomości budynkowe ChicagoVentadeCasas.com
W polskim ustawodawstwie istnieje pojęcie nieruchomości budynkowej. Dotyczy ono pewnego stanu prawnego (a właściwie tytułu prawnego do gruntu), mianowicie prawa użytkowania wieczystego - prawo to jest prawem celowym, terminowym i odpłatnym i nie znajduję ono swego odpowiednika w ustawodawstwie krajów unii. Prawo użytkowania wieczystego dotyczy jedynie gruntu, który jest przedmiotem własności jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomość zostaje oddana w użytkowanie wieczyste z jednoczesnym obowiązkiem wykupienia przez użytkownika wieczystego znajdujących się na tym gruncie budynków i urządzeń. Stąd owa nieruchomość budynkowa - ponieważ w przypadku nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczystej mamy do czynienia z następującym stanem prawnym - grunt jest w użytkowaniu wieczystym natomiast budynki i urządzenia, będące jego częścią składową, stanowią własność użytkownika wieczystego, ponieważ musi on je wykupić w związku z objęciem gruntu w użytkowanie wieczyste. Mimo odrębnej własności gruntu i budynku nieruchomość posiada jedną księgę wieczystą, a jedynie w dziale drugim tej księgi zamieszcza się informację, że wpisy dotyczą użytkowania wieczystego.

Prawo to zostało wprowadzone pod koniec lat 60. w celu zwiększenia dynamiki rozwoju rynku nieruchomości mieszkalnych (zwiększenia podaży lokali mieszkalnych) głównie wielorodzinnych - czyli mówiąc potocznie zwiększenia ilości budowanych bloków mieszkalnych.

Podstawowe kwestie prawne użytkowania wieczystego reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Odrębna własność budynków jest prawem związanym z prawem użytkowania wieczystego i nie może trwać po wygaśnięciu tego prawa.

Nieruchomości lokalowe Chicago Short sale ChicagoVentadeCasas.com
Następnym rodzajem nieruchomości są tzw nieruchomości lokalowe - powstają one na podstawie ustawy o własności lokali i tam należy szukać szczegółowych rozwiązań kwestii prawnych w przypadku tych nieruchomości. Nieruchomość lokalowa jest niczym innym jak lokalem mieszkalnym (lub lokalem o innym przeznaczeniu), który w wyniku wyodrębnienia na zasadach określonych w ww. ustawie przekształca się w tzw. nieruchomość lokalową. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej, czyli wyodrębnienie wiąże się z koniecznością założenia księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu własności. Z własnością nieruchomości lokalowej wiążę się tzw. udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części budynku służące wszystkim właścicielom lokali. Współwłasność ta jest współwłasnością w częściach ułamkowych i jednocześnie przymusową, nie można żądać jej zniesienia póki trwa odrębna własność lokali. Do lokali mogą przynależeć pomieszczenia przynależne (komórki, strychy, garaże) choćby nie przylegały do budynku, ale muszą być umiejscowione na nieruchomości, której część składową stanowi budynek, z którego wyodrębniono ów lokal. Nieruchomościami rolnymi są natomiast nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

W praktyce rynkowej wyróżnia się nieruchomości mieszkaniowe (służące gospodarstwom domowym) oraz nieruchomości komercyjne (służące podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą).

Kodeks Napoleona poza nieruchomościami gruntowymi znał również odrębną własność pięter budynku. Na mocy przepisów intertemporalnych własność takich nieruchomości pozostała zachowana. Mogą więc na jego podstawie istnieć do dziś niepodzielone nieruchomości piętra.
Property manager Chicago ' Poland
Dyplomowany Zarządca Nieruchomości

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości (Certified Property Manager, CPM) - tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management (w Polsce przez polski oddział IREM) zarządcom nieruchomości, którzy spełnią określone przez ww. instytut kryteria.

Kryteria decydujące o przyznaniu tytułu zostały, w założeniach IREM, zaprojektowane tak, by wyróżnić nim zarządców cechujących się wysokim poziomem wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi lub komercyjnymi oraz posiadających znaczące doświadczenie w zawodzie. Aktualnie tytuł CPM posiada ponad 8600 osób na świecie, w tym 19 w Polsce.
Property inspection
Inspekcja nieruchomości 
nawigacji, szukaj
Inspekcja nieruchomości – rodzaj operatu wykonywany przed zakupem nieruchomości mieszkalnej na koszt i staraniem przyszłego nabywcy.

Inspekcje stosuje się powszechnie w krajach anglosaskich od końca lat 70. XX wieku. Inspekcja ma głównie na celu wykrycie wad budowlanych nieruchomości.
]
Ingleside, Inverness, Island Lake, Itasca, Ivanhoe, Irving Park, Jefferson Park, Joliet, Kenilworth, Kildeer, La Grange, Lake Bluff, Lake in the Hills, Lake Forest, Lake Villa, Lakeview, Lake Zurich, Lemont, Libertyville, Lisle, Lincoln Park, Lincolnshire, Lindenhurst, Lombard, Long Grove, Marengo, McHenry, Melrose Park, Morton Grove, Mount Prospect, Mundelein, Niles, Naperville, Norridge, Northbrook, Northfield, North Center, North Chicago, Northlake, Norwood Park, Northshore, O Hare, Oak
Schiller Park, Skokie, Sleepy Hollow, South Barrington, South Elgin, Spring Grove, Spring Grove, St. Charles, Stone Park, Streamwood, Sugar Grove, Summit, Sycamore, Sugar Grove, Tinley Park, Vernon Hills, Villa Park, Winnetka, Wadsworth, Wauconda, Waukegan, Wayne, Westchester, Wheaton, Wheeling, Willowbrook, Wilmette, Winthrop Harbor, Wonder Lake, Wood Dale, Woodridge, Woodstock, Zion, Illinois.
Chicago Specialist, shortsale    Realtor,  Top Real Estate Agent, Santiago sanchez , Real Estate Agents in Addison, Arlington Heights, Algonquin, Alsip, Antioch, Aurora, Bannockburn, Barrington, Bartlett, Belvidere, Bensenville, Berwyn, Bloomingdale, Bolingbrook, Buffalo Grove, Bridgeview, Burbank, Burr Ridge, Carol Stream, Carpentersville, Cary, Cicero, Crystal Lake, Deerfield, Deer Park, Des Plaines, Downers Grove, Dundee, Edison Park, Elgin, Elk Grove Village, Elmhurst, Elmwood Park, Evanston, Fox Lake, Forest Glen, Franklin Park, Geneva, Genoa, Glencoe, Glendale Heights, Glenview, Grayslake, Great Lakes, Gurnee, Hainsville, Hampshire, Hanover Park, Harwood Heights, Hawthorn Woods, Highland Park, Hinsdale, Hoffman Estates, Huntley, Brook, Oak Lawn, Oak Park, Old Town, Orland Park, Palatine, Park Ridge, Plainfield, Prairie View, Poland, Portage Park, Prospect Heights, Richmond, River Grove, Riverwooods, Rockford, Rogers Park, Rolling Meadows, Roselle, Round Lake, Schaumburg,
Chicago Short Sale Homes & Suburban Chicago Illinois Real Estate Short Sales: Short Sale Houses, Short Sale Condos, Townhouses and Investment Properties - Short Selling Homes in Chicago and Suburbs Northern Illinois:
Domy w Chicago Short sale
Domy w Algonquin Short Sale
Domy w Arlington Heights Short Sale
Domy w Aurora Short Sale
Domy w Bartlett Short Sale
Domy w Barrington Short Sale
Domy w Bensenville Short Sale
Domy w Berwyn Short Sale
Domy w Bloomingdale Short Sale
Domy w Buffalo Grove Short Sale
Domy w Burr Ridge Short Sale
Domy w Chicago Short Sale
Domy w Carol Stream Short Sale
Domy w Crystal Lake Short Sale
Domy w Deerfield Short Sale
Domy w Des Plaines Short Sale
Domy w Elgin Short Sale
Domy w Elmhurst Short Sale
Domy w Evanston Short Sale
Domy w Elk Grove Village Short Sale
Domy w Elmwood Park Short Sale
Domy w Franklin Park Short Sale
Domy w Fox Lake Short Sale
Domy w Glencoe Short Sale
Domy w Glendale Heights Short Sale
Domy w Glenview Short Sale
Domy w Hoffman Estates Short Sale
Domy w Hanover Park Short Sale
Domy w Harwood Heights Short Sale
Domy w Highland Park Short Sale
Domy w Hinsdale Short Sale
Domy w Itasca Short Sale
Domy w Kenilworth Short Sale
Domy w Kildeer Short Sale
Domy w Lake Bluff Short Sale
Domy w Lake Forest Short Sale
Domy w Lake Villa Short Sale
Domy w Lake Zurich Short Sale
Domy w Libertyville Short Sale
Domy w Lincolnshire Short Sale
Domy w Lincolnwood Short Sale
Domy w McHenry Short Sale
Domy w Melrose Park Short Sale
Domy w Mount Prospect Short Sale
Domy w Morton Grove Short Sale
Domy w Mundelein Short Sale
Domy w Naperville Short Sale
Domy w Norridge Short Sale
Domy w Northbrook Short Sale
Domy w Niles Short Sale
Domy w Northfield Short Sale
Domy w Oak Park Short Sale
Domy w Park Ridge Short Sale
Domy w Palatine Short Sale
Domy w Prospect Heights Short Sale
Domy w Roselle Short Sale
Domy w River Forest Short Sale
Domy w River Grove Short Sale
Domy w Schaumburg Short Sale
Domy w Streamwood Short Sale
Domy w Skokie Short Sale
Domy w Schiller Park Short Sale
Domy w Vernon Hills Short Sale
Domy w Wood Dale Short Sale
Domy w Wheeling Short Sale
Domy w Wilmette Short Sale
Domy w Winnetka Short Sale
nieruchomosciami w Chicago
Chicago Short Sale Homes , avoid Foreclosure save your credit , Suburban Chicago Illinois Real Estate Short Sales, Short Sale Houses, Short Sale Condos, Townhouses and Investment Properties - Short Selling Homes in Chicago and Suburbs Northern Illinois
Addison Short Sale nieruchomosciami w
nieruchomosciami w Algonquin Short Sale
nieruchomosciami w Arlington Heights Short Sale
nieruchomosciami w Aurora Short Sale
nieruchomosciami w Bartlett Short Sale
nieruchomosciami w Barrington Short Sale
nieruchomosciami w Bensenville Short Sale
nieruchomosciami w Berwyn Short Sale
nieruchomosciami w Bloomingdale Short Sale
nieruchomosciami w Buffalo Grove Short Sale
nieruchomosciami w Burr Ridge Short Sale
nieruchomosciami w Chicago Short Sale
nieruchomosciami w Carol Stream Short Sale
nieruchomosciami w Crystal Lake Short Sale
nieruchomosciami w Deerfield Short Sale
nieruchomosciami w Des Plaines Short Sale
nieruchomosciami w Elgin Short Sale
nieruchomosciami w Elmhurst Short Sale
nieruchomosciami w Evanston Short Sale
nieruchomosciami w Elk Grove Village Short Sale
nieruchomosciami w Elmwood Park Short Sale
nieruchomosciami w Franklin Park Short Sale
nieruchomosciami w Fox Lake Short Sale
nieruchomosciami w Glencoe Short Sale
nieruchomosciami w Glendale Heights Short Sale
nieruchomosciami w Glenview Short Sale
nieruchomosciami w Hoffman Estates Short Sale
nieruchomosciami w Hanover Park Short Sale
nieruchomosciami w Harwood Heights Short Sale
nieruchomosciami w Highland Park Short Sale
nieruchomosciami w Hinsdale Short Sale
nieruchomosciami w Itasca Short Sale
nieruchomosciami w Kenilworth Short Sale
nieruchomosciami w Kildeer Short Sale
nieruchomosciami w Lake Bluff Short Sale
nieruchomosciami w Lake Forest Short Sale
nieruchomosciami w Lake Villa Short Sale
nieruchomosciami w Lake Zurich Short Sale
nieruchomosciami w Libertyville Short Sale
nieruchomosciami w Lincolnshire Short Sale
nieruchomosciami w Lincolnwood Short Sale
nieruchomosciami w McHenry Short Sale
nieruchomosciami w Melrose Park Short Sale
nieruchomosciami w Mount Prospect Short Sale
nieruchomosciami w Morton Grove Short Sale
nieruchomosciami w Mundelein Short Sale
nieruchomosciami w Naperville Short Sale
nieruchomosciami w Norridge Short Sale
nieruchomosciami w Northbrook Short Sale
nieruchomosciami w Niles Short Sale
nieruchomosciami w Northfield Short Sale
nieruchomosciami w Oak Park Short Sale
nieruchomosciami w Park Ridge Short Sale
nieruchomosciami w Palatine Short Sale
nieruchomosciami w Prospect Heights Short Sale
nieruchomosciami w Roselle Short Sale
nieruchomosciami w River Forest Short Sale
nieruchomosciami w River Grove Short Sale
nieruchomosciami w Schaumburg Short Sale
nieruchomosciami w Streamwood Short Sale
nieruchomosciami w Skokie Short Sale
nieruchomosciami w Schiller Park Short Sale
nieruchomosciami w Vernon Hills Short Sale
nieruchomosciami w Wood Dale Short Sale
nieruchomosciami w Wheeling Short Sale

nieruchomosciami w Wilmette Short Sale
nieruchomosciami w Winnetka Short Sale